ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, αλλαγή κυματικού σεναρίου by Nondas21

original

Η διάσπαση της ζώνης 60% (752,37) – 70% (737,13) [καθώς και του 80% (721,89), σε περίπτωση που το (d) :3 ήταν Double Combination] ακύρωσε το σενάριο του Contracting Triangle (Z) :3. Πλέον ένα πιθανό σενάριο είναι η κίνηση από τις 1023,64 μονάδες να είναι ένα Running Expanding Triangle (Y) :3 με (a) < (b) < (c) > (d) < (e). Σε αυτό το σενάριο το (e) :3 έπρεπε να ξεπεράσει τις 691,43 μονάδες, όπως και έγινε. Με τη διάσπαση της ζώνης 60% (764,30) - 70% (691,06) του ⓑ :3, το ⓑ :3 θα πρέπει να είναι Double Combination (όπως και το ⓒ :3) άρα ο ΓΔ δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από το 80% του ⓑ :3 (617,82 μονάδες).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, σενάρια – κυματικές μετρήσεις από τον Νondas21

Καταρχάς θα αναφέρω τους κανόνες σχετικά με τη maximum διόρθωση των Double και Triple Combinations. Μετά από ένα Double Combination το επόμενο κύμα ίδιου βαθμού δεν θα ξεπεράσει το 80% του Double Combination (εκτός αν βρισκόμαστε σε τρίγωνο όπου το επόμενο κύμα ίδιου βαθμού πρέπει να είναι μεγαλύτερο π.χ. B ενός Irregular Contracting Triangle, E ενός Expanding Triangle). Μετά από ένα Triple Combination το επόμενο κύμα ίδιου βαθμού δεν θα ξεπεράσει το 60% - 70% του Triple Combination (εκτός αν βρισκόμαστε σε τρίγωνο όπου το επόμενο κύμα ίδιου βαθμού πρέπει να είναιμεγαλύτερο π.χ. B ενός Irregular Contracting Triangle, E ενός Expanding Triangle).

Παρακάτω παραθέτω το Μηνιαίο και το Ημερήσιο Γράφημα, ανανεωμένα, ώστε να αντανακλώνται τα παραπάνω.

original Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, εκτίμηση για την εξέλιξη της πλάγιας κίνησης από τον Nondas21

Χωρίς τίτλο

Ο Γενικός Δείκτης φαίνεται ότι σχηματίζει ένα Double Three (Flat-X-Flat, με X>W). Επειδή το X είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από το W, το Double Three είναι κατά πάσα πιθανότητα (b) και όχι (ii) [σε Double Three (ii) ή (iv) το X είναι συνήθως αρκετά μεγαλύτερο από το W). Σε αυτό το σενάριο, το b του Y θα πρέπει να ξεπεράσει Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ – by Nondas21

Η μέτρηση από το 1984: https://www.soltrade.gr/2015/03...

Παρακάτω παραθέτω συνοπτικά τη μέτρηση από το 2007

Μεσοπρόθεσμα: Φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική [θα επιβεβαιωθεί με κλείσιμο πάνω από την κόκκινη Trendline (25-5 ≈862,35)]. Το ⓓ αναμένεται να ξεπεράσει το 50% του ⓒ (996,89 μονάδες) αλλά επειδή το ⓒ είναι Triple Combination, το ⓓ δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 60-70% του ⓒ (1038,25 – 1079,62 μονάδες). Πιθανό FR είναι: ⓓ = 0.382*ⓑ όπου ⓑ (471,35->1203,72) = 732,37, 0.382*732,37= 279,77, 790,05(αρχή του ⓓ)+279,77=1069,82. Επίσης το 0.618 του ⓒ είναι στις 1045,69 μονάδες, 3 μονάδες παρακάτω από το υψηλό της 8-12-2014 (1048,63). Παρακάτω παραθέτω μια πιθανή πορεία του ⓓ και ⓔ (metastock). Πιο αναλυτική μέτρηση από το Φεβρουάριο του 2011 (με αρίθμηση ενός μκρότερου βαθμού) υπάρχει εδώ: https://www.soltrade.gr/2015/05...

Βραχυπρόθεσμα: Παραθέτω ένα σενάριο για την κίνηση του ΓΔ, ο οποίος θα πρέπει σύντομα να
ξεπεράσει τις 857,51 μονάδες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πέσει κάτω από το 0.618 του (i) ή (a) (815,72 μονάδες).

Χωρίς τίτλο Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ κυματικό σενάριο από τον Nondas 21

Γ.Δ

Χωρίς τίτλο

Θεωρώ πολύ πιθανό το σενάριο του Triangle όπως επίσης και το ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν τα (D) :3, (Ε) :3 (του μηνιαίου γραφήματος) και να ξεκινήσει η μεγάλη άνοδος. Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, Elliot wave counting by Nondas 21

Κατ’ αρχήν θα αναφέρω κάποιους κανόνες για τα 3άρια.Σε Zigzag (5:3:5) και σε Flat (3:3:5) το Β (:3) δεν μπορεί να είναι μικρότερο χρονικά και από το A (:5) ή Α (:3) και από το C (:5). Επίσης θα πρέπει: B ≤ 0.618*A σε Zigzag και B ≥ 0.618*A σε Flat. Σε Combinations [(3):3(:3)] ή [(3):3(:3):3(:3)] θα πρέπει X ≤ 0.618*W και X’ ≤ 0.618*Y καθώς και tX < tW και tX’ < tY.
Σχετικά με το σενάριο του Triangle (οι πιθανότητες του οποίου έχουν αυξηθεί σημαντικά), μετά το Elongated Zigzag (:3) (1203,72->856,38) o Δείκτης θα έπρεπε να το διορθώσει περισσότερο από 0.618 (1071,04) ή λιγότερο από 0.618 (1071,04) σε λιγότερο χρόνο. Από τη στιγμή που δεν έγινε τίποτα από τα δύο, δύο σενάρια υπάρχουν:

1) Η κίνηση (856,38->1.048,63) είναι μέρος ενός κύματος που θα διορθώσει το κύμα Α (1203,72->856,38) περισσότερο από 0.618
2) Η κίνηση (856,38->1023,64) είναι το κύμα X, με W (1203,72->856,38) και την κίνηση μετά τις 1023,64 μονάδες να είναι μέρος του Y

Τα σενάρια που είχα παρουσιάσει αναφέρονταν στο 1 το οποίο με τον τρόπο που κινήθηκε ο ΓΔ και δεδομένων των εξελίξεων μοιάζει μάλλον αδύνατο. Σχετικά με το 2, το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό που παραθέτω παρακάτω (η δεύτερη εικόνα είναι το παράδειγμα του βιβλίου).

Χωρίς τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, κυματική ανάλυση από τον NΟΝDAS 21

Κυματικά: Βραχυχρόνια η κίνηση του Δείκτη είναι αρκετά περίπλοκη και θα χρειαστεί μια καλή άνοδος ή ένα καινούριο χαμηλό (όχι πολύ χαμηλότερο) για να ξεκαθαρίσει το “τοπίο”. Παρακάτω παραθέτω τα δύο σενάρια (σε Μηνιαίο γράφημα), διορθωμένα και με το υψηλό-χαμηλό Μαρτίου.

Πολιτικά: Το «συμφωνία ή δημοψήφισμα» του πρωθυπουργού σε συνδυασμό με την πρόσφατη δημοσκόπηση περί Ευρώ-Δραχμής «κλειδώνουν» την παραμονή της Ελλάδας στο Ευρώ, αυξάνοντας αρκετά τις πιθανότητες περαιτέρω ανόδου.

ΓΔ μηνιαίο

Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο

Σε συνέχεια της “κατά Neely κυματικής ανάλυσης” , παραθέτω τους κανόνες για τα Terminal Impulses (αλλιώς Ending Diagonal). Ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν Leading Diagonals (σύμφωνα με τον Neely) είναι ότι όταν τελειώνει ένα κύμα, η διόρθωση που ακολουθεί πρέπει να είναι γρήγορη και έντονη (εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που θα αναφέρω κάποια άλλη στιγμή). 5άρι 3:3:3:3:3 υποδηλώνει μεγάλη αδυναμία, εξ’ ου και η 100% minimum διόρθωση που πρέπει να ακολουθήσει, άρα είναι αδύνατο να υφίσταται (το Leading Diagonal) μετά από το τέλος ενός κύματος.

Χωρίς τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, επανεκτίμηση – εναλλακτικό σενάριο (by Nondas 21)

UPDATE

Tο καινούριο χαμηλό δεν είναι απαραίτητο. Είναι ακόμα πιθανό, η πρόσφατη πτώση να ήταν το b:3 του C:3 και τώρα να είμαστε στο c:5 του C:3 το οποίο θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 1048,63 μονάδες (C=Elongated Flat). Σε αυτό το σενάριο (Irregular Expanding Triangle) θα ισχύει Α(1048,63-856,38=192,25) < D < C και το E:3 θα ξεπεράσει τις 1071,04 μονάδες. Το σενάριο με B < C < D < E (Horizontal Expanding Triangle) είναι το λιγότερο πιθανό. Βραχυπρόθεσμα, έχω την εντύπωση, ότι η αγορά (εκτός “πολιτικού” απροόπτου) θα συνεχίσει ανοδικά, με κάποιες μικρές διορθώσεις. Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΗΣ – Περί κυματικής ανάλυσης ο λόγος (BY NONTAS 21)

Παρατίθενται δύο σενάρια για το ⓥ:3 σε μηνιαίο γράφημα (το Triangle είναι πιο πιθανό καθώς το Flat θα έπρεπε να είναι C-Failure) (οι 945,81 μονάδες είναι το υψηλό Μαρτίου και περιμένουμε το χαμηλό του, το γράφημα θα αλλάξει αν ο ΓΔ κάνει καινουριο υψηλό).

Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο

Δεν υπάρχει τέλειο timeframe για την μέτρηση των κυμάτων. Όταν η κίνηση είναι πολύ έντονη (πχ σημαντικά γεγονότα) κάποια κύματα μπορεί να λείπουν (missing waves), ενώ όταν δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα (πχ ημέρες εορτών) μπορεί να εμφανίζονται υποδιαιρέσεις που δεν συνδέονται με τα διπλανά κύματα.
Τα παραπάνω μηνιαία γραφήματα, σε κάποια σημέια των [(Α):3 και (Β):3] δεν αποτυπώνουν ακριβώς την κίνηση του ΓΔ κάνοντας τη μέτρηση των υποδιαιρέσεων σχεδόν αδύνατη. Η μέτρηση κάποιων υποδιαιρέσεων στα παραπάνω μηνιαία γραφήματα είναι «δημιουργική» χωρίς όμως αυτό να αλλάζει τη δομή των (Α):3 και (Β):3, που είναι και το πιο σημαντικό.
Παρακάτω παραθέτω την ορθή μέτρηση της κίνησης 1203,72-856,38 (Ημερήσιο) και τους κανόνες που σπάνε εναλλακτικά σενάρια στο ΓΔ (Μηνιαίο).

Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο

Η κυματική ανάλυση μπορεί να προβλέψει με αρκετή ακρίβεια κάποιες κινήσεις του ΓΔ και να δώσει πιθανότητες για κάποιες άλλες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με την απλή Τεχνική Ανάλυση και να βελτιώσει αρκετά τα entry-stop-exit του συστήματός μας.

Λίγα λόγια για την κυματική ανάλυση: Ο Elliott βασίστηκε στη Χρυσή Τομή [(φ=1.618) όπου 1.618/1.618=1, 1/1.618=0.618, 0.618/1.618=0.382, 0.382/1.618=0.236 και 1.618*1.618=2.618, 2.618*1.618=4.236 με 1.618*0.618=1, 2.618*0.382=1, 4.236*0.236=1] και έφτιαξε κάποιους κανόνες, βάσει των οποίων μπορεί να αναλυθεί η κίνηση της αγοράς. Το πρόβλημα είναι ότι η ανάλυσή του επιτρέπει αρκετά σενάρια. Ο Neely, βασιζόμενος στον Elliott, έθεσε τους δικούς του κανόνες, οι οποίοι περιορίζουν αρκετά τα πιθανά σενάρια (ουσιαστικά έγκυρη είναι η μέτρηση που σπάει τους λιγότερους κανόνες). Για να μπορεί να υπάρξει έγκυρη κυματική μέτρηση θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή πολλών ατόμων (spot > future) και η μικρότερη δυνατή έκθεση σε κινδύνους (Δείκτες > Μετοχές, ΓΔ > FTSEL > ΔΤΡ).

Σύμφωνα με τον Neely τα κύματα είναι: Trending Impulse :5 (5:3:5:3:5), Terminal Impulse (αλλιώς Ending Diagonal) :5 (3:3:3:3:3), Zigzag :3 (5:3:5), Flat :3 (3:3:5), Contracting Triangle :3 (3:3:3:3:3), Expanding Triangle :3 (3:3:3:3:3), Combinations :3 και Threes :3.
Παρακάτω παραθέτω τους κανόνες για τα Trending Impulses.
Κάποιες διευκρινίσεις:
Δ=Διόρθωση (αν η διόρθωση ενός κύματος είναι μεγαλύτερη από τη Δ max, τότε διορθώνεται κύμα μεγαλύτερου βαθμού)
S=Subdivision (υποδιαίρεση, S5 είναι το 5άρι όπου τα 1,3,5 είναι μονοκυματικά, SS5 είναι το 5άρι όπου ένα από τα 1,3,5 υποδιαιρείται σε i,ii,iii,iv,v, S3 (πχ 3:3:5) είναι το 3άρι όπου το C δεν υποδιαιρείται, SS3 (πχ 3:3:5) είναι το 3άρι όπου το C υποδιαιρείται σε i,ii,iii,iv,v)
t=Time (Χρόνος)
FR=Fibonacci Relations [Σχέσεις μεταξύ των κυμάτων, Δύο ειδών: Internal (εσωτερικές) πχ σε κίνηση 0-10(Α)-8(Β)-14,18(C) το C είναι το 0.618 του A εσωτερικά (από το τέλος του Β), External (εξωτερικές) πχ σε κίνηση 0-10(Α)-8(Β)-16,18(C) το C είναι το 0.618 του Α εξωτερικά (από το τέλος του Α]
+=Πιθανότητες (Δηλαδή το +++ είναι πιο πιθανό από το ++, το οποίο είναι πιο πιθανό από το +)
Στις FR τα = είναι πιθανά , τα > < ≤ ≥ κανόνες.
Όλες οι σχέσεις είναι εσωτερικές (internal) εκτός εάν αναφέρεται το αντίθετο.

Χωρίς τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ – Κυματικές εκτιμήσεις από τον Nondas21

ΓΔ από το 1984

Χωρίς τίτλο

...και η μέτρηση της περιόδου του τελευταίου διμήνου

Χωρίς τίτλο

Να ευχαριστήσω τον Νώντα για τη αξιόλογη συνεισφορά του και να σας θυμίσω ότι για τις μετρήσεις του λαμβάνει υπόψη το χαμηλό και το υψηλό κάθε ημέρας. Την σημειολογία των συμβόλων που χρησιμοποιεί μπορείτε να τη βρείτε σε παλαιότερες αναρτήσεις εδώ.

Διαβάστε περισσότερα